Política de Sistema Integrat de Gestió - ISO

COPSA – CONSTRUCTORA D’OBRES PÚBLIQUES, S.A. és una empresa amb més de 45 anys d’experiència en grans moviments de terres, demolició, canalitzacions de riu, col·lectors i canalitzacions, excavacions, murs de carreteres, ponts i obra civil en general, construcció i rehabilitació d’edificis, obra pública i privada i utilització d’explosius. D’aquests serveis COPSA SA està decidida a ser:

 

«L’única elecció dels clients que exigeixen qualitat de servei, respecte pel mediambient i una eficient gestió de  seguretat i salut en els serveis»

Per aquest motiu, COPSA adopta la qualitat, la protecció del medi ambient i la seguretat laboral com a model de comportament, prenent dels seus principis bàsics els següents elements que defineixen la nostra POLÍTICA en aquestes matèries:

Anteposar al client en qualsevol activitat, treballant per superar les seves expectatives.

 1.  
 • Promoure canals de comunicació permanents amb els nostres clients per poder ponderar les seves inquietuds i millorar la qualitat dels serveis realitzats.
 • Valorar al nostre personal com el nostre principal recurs, promovent el seu desenvolupament professional i fomentant el treball en equip.
 • Treballar per reduir al màxim la magnitud i impactes mediambientals dels nostres serveis a través de sistemàtiques apropiades i la selecció i manipulació responsable dels productes utilitzats d’acord amb les normes més exigents.
 • Buscar la millora contínua en tots els treballs, lluitant permanentment per aconseguir nivells d’excel·lència.
 • L’Organització és compromet a vetllar per l’acompliment dels compromisos adquirits a nivell de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i altres que aquesta pugui subscriure en el futur.
 • Acomplir amb els requisits legals i les normatives vigents al Principat en tots els àmbits que afecten a l’organització.
 • Seleccionar als nostres proveïdors a fi de que les seves aportacions siguin satisfactòries envers les condicions que ens imposem en matèria de qualitat i medi ambient.
 • Identificar, avaluar, controlar i minimitzar  els riscos laborals instaurant les normes de seguretat necessàries pels serveis a realitzar, formant al personal per poder garantir la seva seguretat.
 • Comunicar a totes les parts interessades el present document.
 •  

És per aquest motiu que COPSA decideix adoptar les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i 45001:2018 com a base del nostre sistema de gestió.

Una de les principals exigències de la nostra empresa ha estat involucrar a tots els departaments i empleats en aquest procés de millora. En conseqüència ens proposem complir amb el màxim rigor les normes de gestió proposades per Direcció que queden exposades al Manual del SIG i als processos i procediments corresponents.

La direcció, que amb total motivació defineix aquesta POLÍTICA, es compromet a revisar el sistema periòdicament per garantir la millora continuada del mateix i la prevenció de la contaminació, així com el compliment de la legislació i la reglamentació aplicable, entesos com un conjunt de mínims. Aquesta revisió implica la de la pròpia política per tal de proporcionar el marc adient per l’establiment dels objectius i les fites de qualitat, medi ambient i seguretat que se’n derivin.

Aprovat

Andorra la Vella, 08 de març de 2021

                                        Direcció: