Ampliació del Centre Escolar Germans de Riba d’Ordino

Ampliació del Centre Escolar Germans de Riba d’Ordino
Pressupost: 3.240.509,97 €
Any execució: 2014

L’Ampliació del Centre Escolar Germans de Riba s’ha dut a terme per tal d’incrementar el nombre d’aules, i d’altres serveis comuns i redistribuir-los, l’escola està compartida entre el sistema educatiu de l’Escola Andorrana i el de l’Escola Francesa, en aquesta ampliació s’han ubicat les aules del sistema educatiu francès, i les seves dependències administratives. Llinda a Nord amb el riu de Segudet , a l’Est amb l’escola existent, a Sud amb el carrer Antoni Fiter i Rosell i el torrent de les escoles, i a l’Oest amb el parc del Prat de Call, on reprèn el bloc d’escala i l’ascensor de l’aparcament inferior. A nivell de superfícies, la parcel·la resultant del centre escolar existent i de l’ampliació realitzada, té una superfície aproximada d’uns 6.500 m2. L’ampliació del Centre Escolar, s’ha realitzat en dos volums.

Primer volum:

Edificació realitzada amb una estructura de formigó armat realitzada in situ, tancaments perimetrals amb elements ceràmics (termoargila), i fusteria exterior d’alumini i vidre, aïllaments tèrmics amb plaques de poliestirè extruit, i amb llana de roca. Els envans  son de cartró guix, i els falsos sostres de plaques de viruta de fusta o de cartró guix. Els paviments son majoritàriament de terratzo, a l’excepció de les rampes que estan pavimentades amb granit flamejat, i els banys que estan pavimentats amb gres. Les parets dels banys estan enrajolades, i les façanes estan revestides amb el sistema SATE de la casa Rockwool, aplacades puntualment amb pedra, o deixades amb formigó vist acabat amb una pintura incolora hidrofugant. La coberta plana no transitable està aïllada i coberta amb grava, la coberta inclinada està acabada amb una xapa prelacada, aquesta disposa de pous solars per donar llum natural al passadís de la planta segona i als banys del patí, també s’ha col·locat una línia de vida per a les futures tasques de manteniment. Les rampes estan pavimentades amb asfalt en fred i la part plana de la coberta que s’uneix amb el patí de maternal està acabada amb microasfalt en calent.

Segon volum:

Edificació realitzada majoritàriament amb una estructura prefabricada de formigó armat, el tancament perimetral s’ha fet amb un entramat lleuger de fusta prefabricat aïllat i impermeabilitzat,  la fusteria exterior és de fusta i vidre, i els aïllaments tèrmics s’han realitzat amb plaques de diferents gruixos de PIR. Els envans i els falsos sostres son de cartró guix, en els sostre de les aules s’han col·locat plaques acústiques, els paviments son majoritàriament de terratzo, a l’excepció dels paviments dels banys que estan pavimentats amb gres, i la sala de psicomotricitat que té un terra esportiu Pointelastic. El revestiment interior perimetral s’ha realitzat amb un tauler rexapat amb fusta de pi tipus valsain, la façana està revestida en façana ventilada amb peces d’EURONIT, les coronacions de murs, els escopidors, dintells i brancals estan realitzats amb xapes d’acer galvanitzat. La façana Oest i la façana Sud, disposen de proteccions solars en grups de lames verticals i horitzontals motoritzades, suportades per una estructura metàl·lica galvanitzada, i la façana Est disposa d’una escala d’evacuació en acer galvanitzat.

En la coberta es troba el patí, la pèrgola de fusta i la part no transitable enjardinada. El patí està pavimentat amb microasfalt en calent, la pèrgola és de fusta de pi tractada i acabada amb un Lasure, la teulada és de pissarra, la part de la coberta no transitable està enjardinada. La coberta plana no transitable, disposa en aquesta part d’una línia de vida per a les futures tasques de manteniment, així com la coberta de pissarra de la pèrgola que disposa de línies de vida en els seus tres careners. Una passarel·la en acer galvanitzat uneix el patí de l’escola existent amb el de l’ampliació. El patí està delimitat i protegit per una tanca formada per panells i postes d’acer galvanitzat plastificat, encastrada en uns murets revestits amb peces de Sant Vicens, en una alçada aproximada de 4,80 m.

Tanmateix, s’han realitzat les següents instal·lacions:

  • Electricitat
  • Comunicacions
  • Seguretat i Contra Incendi
  • Calefacció i Aigua Calenta Sanitaria
  • Fontaneria
  • Sanejament  desguassos
  • Ventilacions