CG3 de la rotonda de les Salines

Eixampla i rectificació de la CG3 de la rotonda de les Salines al riu de Rialb
Pressupost: 1.449.500,03 €
Any execució: Setembre 2017 fins Agost 2018

L’objecte del present projecte, dins del marc de la millora general de la xarxa viària d’Andorra, el M.I. Govern d’Andorra ha convingut procedir a la millora de la Carretera General número 3. L’actuació en aquest tram de la CG3 consistirà en l’ampliació de la plataforma viària de la CG3, mitjançant murs i desmunts, a l’amplada de 15 metres segons el PSCG. Aquesta ampliació de la plataforma inclourà els elements d’urbanització, tals com vorals, canalitzacions i la millora de xarxes de serveis. Es passa d’un carril per sentit sense vorals, a una secció definida per un carril per sentit de circulació del trànsit rodat, un carril bici i una voravia per a vianants en cada sentit.

Pel què fa a la xarxa d’aigües pluvials, s’analitzarà l’estat actual de la mateixa, i es proposaran solucions per resoldre la problemàtica de la seva evacuació, tant en la zona de la plataforma de la carretera com de la vessant. Per això, es realitzarà el corresponent estudi hidrològic -hidràulic, es captaran i canalitzaran les aigües per creuar la carretera i es faran les obres necessàries per evitar que el seu desguàs al costat riu pugui erosionar el terreny actual i/o la base dels murs de sosteniment.

La carretera creua el riu Rialb, per la qual cosa, es realitzarà l’ampliació del pont existent mitjançant bigues prefabricades, amb cura de no interrompre en cap moment el pas de serveis situats sota l’actual pont. A més a més, es durà a terme una millora dels drenatges transversals a la via.