Rotonda del pont Casadet

Rotonda a l’encreuament de la C.G.-1 amb el C/Dr Vilanova (Pont Casadet)
Pressupost: 2.448.218,79 €
Any execució: Setembre 2012 fins Gener 2014

El projecte consisteix en l’execució d’una rotonda per enllaçar l’ Avda Tarragona en els dos sentits amb el c/Dr Vilanova, enllaçats prèviament per un encreuament directe. L’enllaç es resol de forma resumida amb una rotonda situada la meitat al carrer Vilanova i la meitat sobre el Pont Casadet mitjançant una ampliació d’aquest.

Per a l’ampliació del Pont Casadet s’utilitzaran bigues preteses paral·leles al pont recobrint aigüesavall i aigüesamunt del riu un total de 55m. D’aquesta manera s’haurà de formigonar la llera del riu que anirà canalitzat per dos murs de formigó armat.

Finalment s’acondicionarà el tram de vorera afectat per les obres on s’hi farà una parada de bus i s’hi executaran 3 armariets de control. També s’inclouen la definició dels treballs associats als serveis afectats:
– FEDA
– STA.
– Agència de Mobilitat
– Enllumenat públic
– Xarxa d’aigües residuals
– Xarxa d‘aigües pluvials
– Xarxa d’aigua potable