Seu de la Justicia

Seu de la Justicia
Pressupost:
Any execució:

Es projecta un edifici emblemàtic que esdevingui una referència urbana, amb formes geomètriques netes que introdueixen ordre. Un edifici auster, compacte, sostenible en els materials emprats, de baix consum energètic i de fàcil manteniment.

L’estructura consta de dues plantes soterrani, planta baixa, set plantes pis, coberta i sobre la coberta una estructura lleugera que cobreix parcialment la planta inferior.

El perímetre de les plantes soterrani es resol amb murs de contenció de formigó armat que reben les càrregues verticals dels pilars superiors i dels forjats i tancaments que recolzen sobre ells. A més, suporten les empentes horitzontals del terreny incrementades amb les corresponents sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa la part superior del terreny contingut.

L’estructura horitzontal de totes les plantes, excepte la sobrecoberta, és un forjat massís de formigó armat, , amb un cantell total uniforme de 0,25m a totes les plantes a excepció de la planta segona que es de 0,28m. El forjat de sobrecoberta és una estructura metàl·lica recolzada sobre murs de formigó amb un sostre lleuger. L’estructura vertical està composada pels pilars i els murs de contenció de formigó armat i murs interiors, també de formigó armat.