Can Noguer

Habitatges Can Noguer
Pressupost: 6.165.796,83 €
Any execució: Desembre 2011

L’obra consisteix en la construcció de 3 blocs d’Habitatges plurifamiliars amb un total de 16 pisos, anomenats Can Noguer A, Can Noguer B, el bloc projectat Can Noguer C es va aturar per voluntat de la propietat en fase de realització de l’estructura de formigó armat, en el nivell planta baixa.

Per a la realització dels 3 blocs es va realitzar:

– L’excavació en desmunt i en fonaments en terreny compacte i en roca.

– L’estabilització del terreny amb bulons i ancoratges.

– La realització de micropilots per a la seva fonamentació.

L’estructura és de formigó armat, realitzada in situ, i amb elements horitzontals i verticals prefabricats de formigó armat. Els tancaments interiors i perimetrals estan realitzats amb ceràmica, les façanes estan revestides amb pedra o amb xapa corten, la serralleria exterior es composa de finestres i balconeres de la casa AEB Frames, amb elements interiors de fusta i exteriors d’alumini, amb vidre de cambra compost per una lluna laminada 3+3, cambra de 26 mm i una lluna de 6 mm incolora baix emissiva amb incorporació de gas argó