Urbanització Germans Espot

Urbanització German Espot
Pressupost: 6.165.796,83 €
Any execució: Desembre 2011

L’obra consisteix en la construcció de 2 blocs d’habitatges plurifamiliars amb un total de 12 pisos.

Per a la realització dels 2 blocs es va realitzar l’excavació en desmunt i en fonaments en terreny compacte i en roca, l’estabilització del terreny amb bulons i ancoratges, i la realització de micropilots per a la seva fonamentació. 

L’excavació en roca es va començar amb voladures i es va finalitzar amb ciment expansiu degut a les vibracions generades.