Tunel dos Valires – Fase III

Túnel dels dos Valires – Fase III
Pressupost: 15.779.960,39 €
Període d’execució: Juliol de 2009 al Desembre de 2011

El projecte consisteix en el disseny del nus d’enllaç de la carretera general 2 amb el túnel dels dos Valires. L’enllaç es resol de forma resumida amb dos rotondes i tres viaductes sobre el riu Valira d’Orient.

Com a obra singular, destaquem:

L’estructura està formada per una rotonda elevada i per 5 ramals d’accés. Existeixen un total de set estreps dels quals dos pertanyen a la rotonda i la resta als ramals.

En quant a les piles n’hi ha un total de catorze; cinc d’elles serveixen de suport a la rotonda i la resta als ramals. Totes tenen secció circular massissa. El tauler és mixte format por dos o tres caixons metàl·lics tancats (dos o tres segons l’ amplada de la plataforma) i amb una llosa superior de formigó armat. Les piles i els estreps són de formigó armat.