Canalització Santa Coloma

Canalització del marge dret del riu Gran Valira des del Pont de Prat Salit fins al pont de Santa Coloma
Pressupost: 1.264.999,97 €
Any execució: Desembre 2014 fins Novembre 2015

En aquesta obra, s’ha canalitzat el marge dret del riu Gran Valira des del pont del Prat Salit fins al Pont del Pobladó. En aquest marge hi havia un talús de terres que es trobava cobert de vegetació, el qual no era capaç de contenir les avingudes del riu provocant importants inundacions a Santa Coloma. Així doncs, en aquesta obra s’han canalitzat els 315ml de longitud del marge dret mitjançant la construcció d’un mur de formigó armat amb una alçada mitjana de 5,50ml.

Per treballar a la llera del riu, s’ha format una berma gràcies a la qual i amb l’ajuda de bombes s’ha pogut treballar amb sec. L’obra es av iniciar aigües avall, des del pont de Santa Coloma fins al de Prat Salit. A mesura que l’obra avançava, s’anava retirant la berma i es deixava una zona d’accés per manteniment d’un 1ml per davant del mur mitjançant un mur d’escullera. L’extradós del mur de formigó s’ha reblert fins a la cota de la parcel·la actual i s’hi ha col·locat tubs de pluvials per evacuar l’aigua superficial que es pugui acumular en la parcel·la.

El mur de formigó armat té una secció constant, amb una altura lleugerament variable al voltant dels 5,50ml d’alçada. La secció tipus del mur estarà formada per una sabata correguda de 3,45ml d’amplada i amb un cantell de 0,70ml. L’amplada i l’alçada del mur variarà depenent de l’alçada en cada tram en concret. En la coronació tindrà un voladís de 2,40ml que serveix com a voravia. Per la part dl riu hi ha una barana mixta, amb la part inferior de formigó i al superior metàl·lica, mentre que per la banda de la parcel·la s’ha col·locat una tanca Rivisa de 2ml d’alçada- L’acabat de la voravia s’ha executat amb asfalt en calent. Alhora s’han deixat tubs corrugats TPC Ø63mm per a que el Comú pugui instal·lar enllumenat públic.